Menu

Povinné informace

Obec Čepřovice

Povinně zveřejňované informace

1. Úplný oficiální název povinného subjektu

Obec Čepřovice

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Obec Čepřovice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Popis Organizační struktury povinného objektu

Obec Čepřovice

Starostka Barbora Poláčková, 606630489, obec.ceprovice@seznam.cz

Místostarostka: Milena Škabroudová, 723809815, mistostarosta.ceprovice@seznam.cz

Zastupitele obce:

Václav Plevka

Václav Lafata

Petr Pech

Jana Pechová

Jan Poláček

Finanční výbor zastupitelstva:

Václav Plevka - předseda finančního výboru

Eva Poláčková - členka finančního výboru

Václav Lafata - členka finančního výboru

Kontrolní výbor zastupitelstva:

Jana Pechová - předseda kontrolního výboru

Anna Jáchymová - členka kontrolního výboru

Antonín Smíšek - člen kontrolního výboru

Účetní obce:

Marie Smetková, 602257539, ucetni.ceprovice@seznam.cz

4. Kontaktní údaje

Čepřovice 58
387 56 Čepřovice
Mobil: 606 630 489
Telefon: 383 388 054 
E-mail: obec.ceprovice@seznam.cz

E-mail: mistostarosta.ceprovice@seznam.cz
WWW:
https://www.ceprovice.cz/

ID Datové schránky: mzsam8q 

 • 4.1. Kontaktní poštovní adresa

  Čepřovice 58
  38756 Čepřovice

 • 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Čepřovice 58
  38756 Čepřovice

 • 4.3. Úřední hodiny

  pondělí - dle telefonické dohody

  úterý - 8:00 - 11:00 - 12:00 - 15:00

  středa - dle telefonické dohody

  čtvrtek - 8:00 - 11:00

  pátek - dle telefonické dohody

 • 4.4. Mobilní čísla

  606630489 starostka723809815 místostarosta

 • 4.5. Telefonní čísla

  383 388 054 obecní úřad

 • 4.6. Adresa internetové stránky

  http://www.ceprovice.cz

 • 4.7. Adresa e-podatelny

  obec.ceprovice@seznam.cz
 • 4.8. Další elektronické adresy

  obec.ceprovice@seznam.cz

 • ucetni.ceprovice@seznam.cz

 • mistostarosta.ceprovice@seznam.cz

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

Komerční banka - 9425291/0100

Česká národní banka - 94-2514291/0710

Poštovní spořitelna - 111634276/0300

6. Identifikační číslo organizace (IČO)

00228702

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ00228702

nejsme plátci DPH

8. Dokumenty obce.

8.1. strategický plán obce - /files/static_pages_files/files/Strategie%20%C4%8Cep%C5%99ovice.pdf

8.2. Program obnovy vesnice obec Čepřovice - /files/static_pages_files/files/Program%20obnovy%20vesnice.docx

8.3. rozpočty obce:

Rozpočty: http://www.www.ceprovice.cz/uredni-deska&priznak=4

Rozpočtová opatření: http://www.www.ceprovice.cz/rozpoctove-dokumenty/1507120035-0

Rozpočtové dokumenty: http://www.www.ceprovice.cz/rozpoctove-dokumenty

9. Žádost o informace.
Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Obec Čepřovice zveřejňuje informace následujícími způsoby:
·       na úřední desce u obecního úřadu
·       na internetové desce obce
·       informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

Ústně:
osobně na Obecním úřadě v Čepřovicích v úředních dnech a v úředních hodinách: 

pondělí dle telefonické dohody
úterý 08:00 - 11:00 - 12:00 - 15:00
středa dle telefonické dohody
čtvrtek 08:00 - 11:00
pátek dle telefonické dohody

Telefonicky:

na telefonním čísle: 383 388 054

na moblním čísle: 606 630 489

Písemně
na adrese: Obecní úřad Čepřovice, Čepřovice 58, 38756 Čepřovice

eElektronickou poštou
e-mail: obec.ceprovice@seznam.cz

     Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné přenesenépůsobnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:
·       utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění 
·       obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.) 
·       skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení 
·       skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
·       zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

Ústně: 

osobně na Obecním úřadě v Čepřovicích v úředních dnech a v úředních hodinách: 

pondělí dle telefonické dohody
úterý 08:00 - 11:00 - 12:00 - 15:00
středa dle telefonické dohody
čtvrtek 08:00 - 11:00
pátek dle telefonické dohody

Písemně:

osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
Obecní úřad Čepřovice
Čepřovice 58
38756 Čepřovice

e-mailem:

obec.ceprovice@seznam.cz

Telefonicky:

na telefonním čísle: 383 388 054

na mobilním čísle: 606 630 489

Úřední hodiny

pondělí dle telefonické dohody
úterý 08:00 - 11:00 - 12:00 - 15:00
středa dle telefonické dohody
čtvrtek 08:00 - 11:00
pátek dle telefonické dohody
Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002
Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat:

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne:

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno:

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace:

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá:

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat:

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu:

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví:

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá:

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne:

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
10. Příjem žádostí a dalších podání.

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.

Písemně na adresu: Čepřovice 58, 38756 Čepřovice

Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou, e-mail: obec.ceprovice@seznam.cz

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:
a) komu je určena
b) kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

Písemná žádost:
a)       musí být srozumitelná
b)       musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
c)       nesmí být formulována příliš obecně.

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti:
a)       písemně
b)       nahlédnutím do spisu
c)       pořízením kopie
d)       na paměťových médiích

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti. 

11. Opravné prostředky
Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12. Formuláře

formuláře naleznete na odkaze: https://www.ceprovice.cz/formulare-ke-stazeni

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací na portál https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14. Předpisy
14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

14.2. Vydané právní předpisy

Obec Čepřovice vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

Místní vyhlášky: https://www.ceprovice.cz/platne-vyhlasky-obce-ceprovice

Jednací řád obce: 

Usnesení zastupitelstva obce: https://www.ceprovice.cz/uredni-deska&priznak=3

15. Úhrady za poskytování informací
 • 15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
  Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
   
 • 15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací.

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
17.1 Vzor výroční zprávy:

/files/static_pages_files/files/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD%20zpr%C3%A1va%20Obce%20%C4%8Cep%C5%99ovice%20o%20poskytov%C3%A1n%C3%AD%20informac%C3%AD%20podle%20z%C3%A1kona%20%C4%8D(1).docx

17.2. Výroční zprávy:

https://www.ceprovice.cz/uredni-deska&priznak=5

18. Další povinně zveřejňované informace:
18.1 Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy

Obec Čepřovice nevede žádný veřejný rejstřík.

Uvádíme zde odkazy na jiné veřejně přístupné rejstříky:

Centrální registr živnostenských povolení  provozovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Informace odpovídající naší či jiné obci lze získat po zadání názvu obce do vyhledávání.

ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů provozovaný Ministerstvem financí.

Informace odpovídající naší či jiné obci lze získat po zadání názvu obce do vyhledávání v odkaze Ekonomické subjekty.

JUSTICE

Oficiální server českého soudnictví.

Naleznete zde:

- Obchodní rejstřík

- Insolvenční rejstřík

- další informace a evidence

eJUSTICE

Systém elektronického a internetového soudnictví.

Naleznete zde:

ePlatební rozkaz

ePodatelna

eTrestní řízení

infoDeska

infoJednání

infoData

infoSoud

Insolvenční rejstřík

Judikatura

Obchodní rejstřík

Rejstřík trestů

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

Kompletní přehled o všech poskytovatelích zdravotní péče v České republice, bez ohledu na jejich zřizovatele. Poskytuje údaje o profilu a rozsahu péče poskytované jednotlivými zdravotnickými zařízeními, obsahuje kontaktní údaje na daná zdravotnická zařízení a další podrobnější informace.

Ostatní registry a rejstříky státní správy

Rejstříky a registry na stránkách Českého informačního serveru.

Katastr nemovitostí

 

18.2 Povinné zveřejnění informací o zpracovávaných osobních údajích dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů § 18 odst. 2
Zpracovávané osobní údaje

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Evidence obyvatel

Účel zpracování: evidence obyvatel

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území obce Čepřovice

Kategorie příjemců údajů: Obec Čepřovice, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR

Doba uchování: 50 let

Personální a platová agenda

Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, ředitel příspěvkové organizace zřízené obcí, členové volebních komisí

Kategorie příjemců údajů: Obec Čepřovice, OSSZ, ČSÚ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce

Doba uchování: 5, 10, 20 let po uzavření spisu

Správní řízení vedená podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, s provozovateli malých zdrojů znečisťování ovzduší

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: provozovatelé malých zdrojů znečisťování ovzduší (fyzické osoby) na území Obce Čepřovice

Kategorie příjemců údajů: Obec Čepřovice

Doba uchování: do ukončení provozování zdroje znečisťování ovzduší a následně 5 po uzavření spisu

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci

Kategorie příjemců údajů: Obec Čepřovice

Doba uchování: 15 let

Poskytování informací dle zákona č. 159/2006 SB., o střetu zájmů

Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci

Kategorie příjemců údajů: Obec Čepřovice

Doba uchování: 15 let

Volební seznamy

Účel zpracování: stálý seznam voličů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: občané Obce Čepřovice18 let

Kategorie příjemců údajů: Obec Čepřovice

Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován

Volební komise

Účel zpracování: zajištění voleb

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí

Kategorie příjemců údajů: Obec Čepřovice

Doba uchování: 5 let

Vydávání voličských průkazů

Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz

Kategorie příjemců údajů: Obec Čepřovice

Doba uchování: 5 let

18.3 Povinně zveřejňované informace ze zákona č. 159/2006 o střetu zájmů

Zákon ukládá veřejným funkcionářům povinnost podávat příslušnému evidenčnímu orgánu formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, která jsou evidenčním orgánem vedena v registru oznámení. Od 1. 9. 2017 spravuje Ministerstvo spravedlnosti Centrální registr oznámení. Oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích podávají veřejní funkcionáři elektronicky vyplněním příslušného formuláře na stránkách ministerstva spravedlnosti: http://cro.justice.cz

18.4 Poskytování informací podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší § 30 odst. 1 písm. f)

Podle zákona je dána povinnost aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě těchto žádostí (od 1.9.2012 byla nově uložena tato povinnost orgánům ochrany ovzduší, kterým jsou též některé úřady obcí a městských částí a vojenské újezdy, § 27 odst.1 a 2).

Nebyla podána žádost o závazné stanovisko a povolení provozu.

Nebyla vydáno závazné stanovisko a povolení provozu.