Menu

Odbor životního prostředí

1. Žádost o vydání souhrnného stanoviska odboru životního prostředí
 
2. Vyrozumění orgánu státní správy lesů o záměru provést úmyslnou těžbu
 
3. Žádost o vydání souhlasu orgánu státní správy lesů k dělení lesního pozemku, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha 
 
4. Žádost o souhlas s návrhem umístění stavby na lesním pozemku nebo ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa
 
5. Žádost o udělení licence odborného lesního hospodáře (fyzická osoba)
 
6. Oznámení o výběru odborného lesního hospodáře
 
7. Žádost o prohlášení pozemků za pozemky určené k plnění funkcí lesa
 
8. Žádost 
 
9. Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
 
10. Žádost o vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností ke zřízení malého zařízení na zpracování biologicky rozložitelných odpadů 
 
11. Žádost o povolení ke / Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les:
 
12. Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku
 
13. DALŠÍ FORMULÁŘE NALEZNETE NA TOMTO ODKAZE: