4. Desatero zásad mladého myslivce a ochránce přírody

DESATERO ZÁSAD

MLADÉHO MYSLIVCE A OCHRÁNCE PŘÍRODY

 

1. Uč se přírodu znát a rozumět jejím zákonům.

Staň se jejím přítelem a ochráncem, krásy přírody obdivuj a vždy ochraňuj!

2. Chovej se v přírodě tiše a nenápadně.

Dbej, aby tvůj hlas, hudební nástroj či přijímač nerušil okolí. Kdo v lese křičí, zvěř neuslyší.

3. Choď co nejvíce pěšky.

Motorové vozidlo používej jen na veřejných silnicích, nevjížděj s ním do luk, polí, lesních cest a porostů, do území vodních zdrojů. Na kolech a běžkách se pohybuj jen po značených stezkách. Nechoď, kde se kácí stromy, můžeš býti ohrožený!

4. Raduj se z přírodních krás, ale nenič je.

Netrhej a nevyzvedávej rostliny, nekopej do hub, neolamuj živé větve, neřež do kůry stromů ani do ní nezatínej nůž či sekeru. Semenáčky a sazeničky netrhej, raději je obcházej!

5. Buď přítelem všech živočichů.

Neruš jejich klid zejména v době rozmnožování, mláďatům se raději vyhni. Vzduchovku a prak do přírody nenos, žádné zvíře netrap a svévolně nezabíjej. Pamatuj, že skoro všichni obojživelníci, plazi a ptáci jsou u nás chráněni zákonem.

6. Střež čistotu vody.

Starej se o čistotu lesních studánek a pramenů. Nikdy neodhazuj v přírodě do vody odpadky, nevylévej do ní saponátové, olejové nebo postřikové splašky. Vždy na les pamatuj a odpadky do něj nevhazuj!

7. S ohněm zacházej opatrně.

Oheň zakládej na místě k tomu určeném a řádně zabezpečeném, ohniště při odchodu zahlaď. Vypalování trávy a křovin je v přírodě přísně zakázáno. Nerozdělávej oheň v lese, před požárem se les i zvěř třese. Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.

8. Pečuj o čistotu přírodního prostředí.

Papíry, obaly a biologické zbytky roztřiď, zbytky spal nebo zakopej, případně odnes zpátky domů do tříděného odpadu. V okolí chat a sídlišť ukládej odpad jen na povolenou skládku a tu čas od času uveď do pořádku nebo odvez odpad do sběrného dvora.

9. Táboř jen tam, kde je to povoleno.

Na oheň sbírej jen suchý klest, o porážení suchých stromů se dohodni s lesníkem. Při odchodu z tábořiště zahlaď všechny stopy svého pobytu. Pro táboření si vybírej jen vyhrazená místa, tam je bezpečnost tvá i lesa jistá!

10.  Buď přírodě prospěšný.

Využij každé chvilky, abys pro přírodu a zvěř vykonal něco prospěšného a užitečného. Braň ji před nevědomci, vandaly a pomáhej těm, kteří pečují o dodržování ochranářských zásad. Měj na mysli, že tvé moudré a ukázněné jednání zachraňuje a vytváří základní životní hodnoty nejen pro přítomnost, ale i pro budoucnost